Wydział Pedagogiki

Środowisko społeczno-gospodarcze

Spotkanie władz Wydziału Pedagogiki z przedstawicielami pracodawców

3 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie Władz Wydziału Pedagogiki z przedstawicielami środowiska pracodawców, którzy współpracują z Radami Kierunków w zakresie prowadzonych na Wydziale studiów pedagogicznych. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący oraz przedstawiciele wszystkich Rad Kierunków. 

Rada Interesariuszy

Na Wydziale Pedagogiki została powołana Rada Interesariuszy w związku z prowadzonym kształceniem na kierunkach:

  • Pedagogika,
  • Pedagogika wczesnoszkolna,
  • Logopedia,
  • Pedagogika resocjalizacyjna,
  • Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią,
  • Praca socjalna oraz
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite.

 

Zaproszenie!

Realizując jeden z ważnych celów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jakim jest pełnienie roli ośrodka refleksji intelektualnej nad zmieniającą się rzeczywistością i ośrodka kulturotwórczego, serdecznie zapraszamy studentów i młodzież szkół średnich naszego regionu, a także przedstawicieli oświaty i wychowania do korzystania z naszej oferty cyklu spotkań i wykładów otwartych.

 

 

Dodatkowe porozumienia z podmiotami środowiska społeczno-gospodarczego w zakresie prowadzonego kształcenia na Wydziale Pedagogiki

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Pedagogiki realizuje zadania związane z zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia na prowadzonych studiach I, II stopnia w oparciu o dodatkowe porozumienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z podmiotami środowiska społeczno-gospodarczego.

Współpraca naukowo-dydaktyczna ze środowiskiem pracodawców

Kadra badawczo-dydaktyczna Wydziału Pedagogiki współpracuje ze środowiskiem pracodawców w zakresie wypracowywania i wdrażania rozwiązań naukowo-dydaktycznych związanych z prowadzonymi kierunkami studiów.

Kontakt

Na Wydziale Pedagogiki Pełnomocnikiem Dziekana ds. kontatu ze środowiskiem społeczno-gospodarczym jest dr Elżbieta Okońska.

Kontakt: 

Sekretariat Wydziału Pedagogiki
ul. J. K Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój 21 i 46,
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360

inped@ukw.edu.pl