Wydział Pedagogiki

Samoocena

Pedagogika, studia I, II stopnia

RAPORT SAMOOCENY kier. PEDAGOGIKA, studia pierwszego i drugiego stopnia (wraz z załącznikami) opracowany w związku z wyznaczeniem kierunku do oceny programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną

Praca socjalna

RAPORT SAMOOCENY kier. PRACA SOCJALNA, studia pierwszego stopnia (wraz z załącznikami) opracowany w związku z wyznaczeniem kierunku do oceny programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną

Monitorowanie losów absolwentów

Monitorowanie losów absolwentów Isntytutu Pedagogiki prowadzi odrębna jednostka UKW.

W Instytucie podejmowane są dodatkowe inicjatywy