Wydział Pedagogiki

Granty

Grant Narodowego Centrum Nauki – ponad milion złotych na dyskursywne badania edukacyjne

Projekt badawczy pod kierunkiem dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. uczelni uzyskał finansowanie w wysokości  1 124 280 zł w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki. Badania na temat „Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze” będą realizowane przez kilkuosobowy zespół badaczy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  

Projekt nawiązuje do dorobku interdyscyplinarnych studiów nad dyskursami o obywatelstwie. Badacze wykorzystują teoretyczne i metodologiczne zaplecze krytycznej i postfoucaultowskiej analizy dyskursu.  Podstawowym celem planowanych badań jest rekonstrukcja heterotopii obywatelstwa wybranych organizacji młodzieżowych oraz ich analityczno-krytyczne i porównawcze ujęcie. Projekt zaplanowany jest na 4 lata.

„Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie"

Dr Wioletta Junik z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 443 72,97 złotych na realizację zadania pt. „Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie”.

Projekt badawczy: Sensy i znaczenia nadawane przez adolescentów ich doświadczeniom bycia w związkach uczuciowych

Projekt badawczy "Sensy i znaczenia nadawane przez adolescentów ich doświadczeniom bycia w związkach uczuciowych" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 4 (Nr rejestracyjny: 2016/20/T/HS6/00461). Autorką projektu jest Kamila Kacprzak, doktorantka w Instytucie Pedagogiki UKW.

Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko - pomorskim

Dnia 14 lipca 2016 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił wyniki konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Na pierwszym miejscu listy rankingowej dla województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się wniosek Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w Województwie Kujawsko - Pomorskim (POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16). Uzyskał on 87,5 pkt. oraz finansowanie w wysokości 380 312,50 zł.

Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW

21 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyło ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

Międzynarodowy projekt badawczy Erasmus Plus (2014-2016)

Instytut Pedagigiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest jednym z partnerów w projekcie: Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion.

Akademickie Centrum Kreatywności na UKW

Przy UKW powstało Akademickie Centrum Kreatywności kierowane przez prof. Ewę Filipak. Jest to jedno z dziewięciu centrów działających przy ośrodkach akademickich w kraju.

Projekt: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży

W Instytucie Pedagogiki realizowany jest obecnie projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia (Umowa nr 81/H/E/2014; konkurs ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Kierownikiem projektu jest dr Jolanta Jarczyńska, a jego tytuł brzmi: Wydanie książki pod redakcją naukową dotyczącej uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych młodzieży. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.07.2014 r. i będzie trwała do 31.12.2014 r.

Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

Projekt badawczy dr Heleny Ostrowickiej pt. Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce uzyskał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki - SONATA BIS.