Wydział Pedagogiki

Praktyka pedagogiczna na kierunku Logopedia

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

PROCEDURA odbywania praktyki pedagogicznej na kier. Logopedia w Instytucie Pedagogiki

 

PROGRAM praktyki pedagogicznej na kier. Logopedia  dotyczy studentów I roku i po I roku 

 

SYLABUS praktyki pedagogicznej po I roku kier. Logopedia

Praktyki pedagogiczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Logopedia, studia pierwszego stopnia są obowiązkowe i wynikają z planu studiów.

SYLABUS praktyki na bieżący semestr/rok akademicki dla studentów (studia stacjonarneniestacjonarne) kierunku Logopedia jest dostępny również w USOSweb

 

Funkcję Koordynatora praktyk pedagogicznych na kierunku Logopedia, studia pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogiki pełni dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk