Wydział Pedagogiki

Praktyki pedagogiczne na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Procedura odbywania praktyki pedagogicznej na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna

Procedura odbywania praktyk pedagogicznych na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

PROGRAM praktyki pedagogicznej na kier. Pedagogika wczesnoszkolna

 

SYLABUS praktyki pedagogicznej na kier. Pedagogika wczesnoszkolna

Praktyki pedagogiczne na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna, st. pierwszego stopnia są dla studentów obowiązkowe i wynikają z planu studiów.

SYLABUSY praktyk na bieżący semestr/rok akademicki są udostępnione w USOSweb dla studentów studiów stacjonarnych: po I roku (sem. trzeci), rok III (sem. piąty, szósty) i studiów niestacjonarnych: na II roku oraz na III roku.

 

OPINIA z realizacji praktyk pedagogicznych (z uwzględnieniem przygotowania do zawodu nauczyciela)

Przygotowane dokumenty obowiązują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Funkcję Koordynatora praktyk pedagogicznych na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna, studia pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogiki pełni dr Izabela Plieth-Kalinowska