Wydział Pedagogiki

O Wydziale Pedagogiki

Wydział Pedagogiki jest jedną z najstarszych i największych jednostek naszej uczelni. Początki  „bydgoskiej pedagogiki” sięgają 1969 roku. Obecnie Instytut zatrudnia m.in. 15 profesorów i 40 doktorów. Wydział powstał na bazie dorobku Instytutu Pedagogiki, którego dyrekcję w ostatnim okresie (2017-2019) tworzył:  Dyrektor - prof. dr hab. Ryszard Gerlach i jego zastępcy: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni; dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni. Wydział obecnie tworzy 10 katedr naukowo-badawczych oraz jeden Zakład Dydaktyki.

Na Wydziale aktywnie działa 8 studenckich kół naukowych. W kształtowanie kultury akademickiej wpisują się również organizowane w ramach Dni Instytutu Pedagogiki sesje naukowe licencjatów, magistrantów i doktorantów oraz Dni Pedagoga Wczesnoszkolnego, Pracownika Socjalnego, Logopedy i Animatora Kultury.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki:

 • zrównoważony rozwój środowisk lokalnych w perspektywie kapitału społecznego,
 • aplikacje kulturowych teorii rozwoju i aktywności L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera dla praktyk edukacyjnych i poprawy jakości pracy szkoły,
 • przygotowanie i funkcjonowanie człowieka w procesie pracy, społeczne problemy zakładów pracy, relacje praca-życie pozazawodowe, aktywność osób w trzecim wieku,
 • audiacja oraz problemy dyscyplinaryzacji wiedzy w tym zakresie w procesach kształtowania się tożsamości polskiej pedagogiki muzyki,
 • wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców oraz profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży w okresie dorastania,
 • tożsamość pedagogiki; polityka oświatowa i polityczność edukacji; młodzież jako obiekt badań naukowych; dyskursy edukacyjne, narracje edukacyjne,
 • XX-wieczna filozofia edukacji w nurtach analitycznym i kontynentalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku i tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej; wykluczenie i pomoc społeczna w perspektywie pedagogicznej i filozoficznej,
 • zaburzenia funkcjonowania człowieka, w tym zaburzenia mowy, słuchu, komunikacji językowej, ich rozwojowych, edukacyjnych i psychospołecznych uwarunkowań, skutków  i terapii,
 • etiologiczne, symptomatologiczne, prognostyczne i profilaktyczne aspekty patologii społecznych w percepcji i ewaluacji młodzieży oraz zagrożenia i zachowania nieakceptowane społeczne wśród młodego pokolenia,
 • aksjologiczne i metodologiczne problemy współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji akademickiej w czasach intensywnych przemian społeczno-kulturowych,
 • podmioty wychowania – kontekst zmian społecznych i kulturowych,
 • edukacja elementarna – stan, potrzeby, tendencje, możliwości rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości,
 • lokalne (społeczno-kulturowe) uwarunkowania funkcjonowania wybranych środowisk wychowawczych,
 • kształcenie nauczycieli w perspektywie historycznej i współczesnej; rozwój środowiska akademickiego pedagogów w oglądzie fenomenologicznym,
 • postawy patriotyczne i obywatelskie a bezpieczeństwo narodowe w zjednoczonej Europie;
 • doświadczanie i rozumienie jakości i ekspresji życia w obszarze świata kultury i świata sztuki.

Współpraca międzynarodowa pracowników naukowych Wydziału z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (USA, Japonia, Europa) owocuje licznymi wspólnymi projektami i tworzonymi we współpracy sieciami badawczymi. Wydział Pedagogiki jest członkiem międzynarodowych konsorcjów naukowych np. Konsorcjum Naukowego „Analiza dyskursu”.  Jednostka ta uczestniczy w międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów i pracowników (najpierw w ramach Programu Sokrates-Erasmus, następnie Erasmus, a obecnie Erasmus+), dbając o międzynarodowy charakter studiów.

Pracownicy Wydziału uczestniczą w licznych projektach badawczych finansowanych z grantów NCN, NPRH, MNiSW, NPBiR, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Instytut Pedagogiki współpracuje z instytucjami o zasięgu regionalnym i krajowym, m.in. z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz towarzystwami naukowymi, m.in. z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału od wielu lat współpracuje z ośrodkami kształcenia nauczycieli w regionie na rzecz poprawy jakości edukacji. Pedagodzy bydgoscy włączają się również w realizację Strategii Edukacyjnej Regionu i Miasta Bydgoszcz na lata 2013-2020.

Sukcesy z ostatnich dwóch lat:

 • zdobycie grantu MNiSW na realizację projektu Akademickie Centrum Kreatywności 2014-2015 (Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, kier. prof. Ewa Filipiak),
 • I Nagroda przyznana przez Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2012 ufundowana przez Dyrektora Instytutu Historii PAN dla dr. Witolda Brzezińskiego za książkę „Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku”,
 • Nagroda „Lodołamacza Specjalnego” 2013 Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dla dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik, prof. nadzw.