Wydział Pedagogiki

O Wydziale Pedagogiki

Wydział Pedagogiki jest jedną z najstarszych i największych jednostek naszej uczelni. Początki  „bydgoskiej pedagogiki” sięgają 1969 roku. Obecnie Wydział zatrudnia m.in. 5 profesorów, 12 doktorów habilitowanych i 43 doktorów. Wydział powstał na bazie dorobku Instytutu Pedagogiki, którego dyrekcję w ostatnim okresie (2017-2019) tworzył:  Dyrektor - prof. dr hab. Ryszard Gerlach i jego zastępcy: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni; dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni, a od momentu przekształcenia Instytutu w Wydział tj. od 01.10.2019 r. funkcję  Dziekana sprawował prof. dr hab. Ryszard Gerlach, a funkcję Prodziekana ds. Kształcenia pełnił dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni. Aktualnie od 1.10.2020 r. Dziekanem Wydziału Pedagogiki jest dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni, a stanowisko Prodziekana ds. Kształcenia objęła dr Elżbieta Okońska. Kadencja obejmie lata 2020-2024.  

Wydział obecnie tworzy 11 katedr naukowo-badawczych oraz jeden Zakład Dydaktyki.

Na Wydziale aktywnie działają 4  studenckie kóła naukowe. W kształtowanie kultury akademickiej wpisują się również organizowane w ramach Dni Instytutu Pedagogiki sesje naukowe licencjatów, magistrantów i doktorantów oraz Dni Pedagoga Wczesnoszkolnego, Pracownika Socjalnego, Logopedy i Animatora Kultury.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki:

 • Diagnozowanie i optymalizowanie warunków rozwoju psychospołecznego i realizacji zadań życiowych przez dzieci, młodzież i dorosłych,
 • Edukacja elementarna - stan, potrzeby, tendencje, możliwości rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości,
 • Edukacja jako przedmiot badań, narracji i społecznego dyskursu,
 • Edukacja muzyczna - jej efektywność i uwarunkowania prowadzące do aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Edukacja zawodowa w kontekście zmian cywilizacyjnych,
 • Etiologiczne, symptomatologiczne, prognostyczne i profilaktyczne aspekty patologii społecznych w percepcji i ewaluacji osób w różnych kategoriach wiekowych oraz zagrożenia i zachowania nieakceptowane społecznie wśród tych osób,
 • Filozoficzne podstawy wychowania i praktyka edukacji obywatelskiej w kontekście historycznym i współczesnym,
 • Kreatywność w procesie edukacji,
 • Konstruowanie rzeczywistości edukacyjnej w relacjach między nauczycielem a uczniami oraz między uczniami,
 • Lokalne (społeczno-kulturowe) uwarunkowania funkcjonowania wybranych środowisk wychowawczych,
 • Metodologie badań i studia nad dyskursem w pedagogice,
 • Podmioty wychowania - opisy i nowe perspektywy społeczno-kulturowe,
 • Proces kształcenia w zmieniającej się rzeczywistości. Problemy-Konteksty-Rozwiązania,
 • Wsparcie rehabilitacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz inkluzja społeczna osób z zaburzeniami rozwoju, dysfunkcjami, niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,
 • Współczesna obyczajowość - zmiany w obszarze norm, tradycji, języka,

Współpraca międzynarodowa pracowników naukowych Wydziału z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (USA, Japonia, Europa) owocuje licznymi wspólnymi projektami i tworzonymi we współpracy sieciami badawczymi. Wydział Pedagogiki jest członkiem międzynarodowych konsorcjów naukowych np. Konsorcjum Naukowego „Analiza dyskursu”.  Jednostka ta uczestniczy w międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów i pracowników (najpierw w ramach Programu Sokrates-Erasmus, następnie Erasmus, a obecnie Erasmus+), dbając o międzynarodowy charakter studiów.

Pracownicy Wydziału uczestniczą w licznych projektach badawczych finansowanych z grantów NCN, NPRH, MNiSW, NPBiR, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Instytut Pedagogiki współpracuje z instytucjami o zasięgu regionalnym i krajowym, m.in. z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz towarzystwami naukowymi, m.in. z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału od wielu lat współpracuje z ośrodkami kształcenia nauczycieli w regionie na rzecz poprawy jakości edukacji. Pedagodzy bydgoscy włączają się również w realizację Strategii Edukacyjnej Regionu i Miasta Bydgoszcz na lata 2013-2020.

Sukcesy z ostatnich lat:

 • zdobycie grantu MNiSW na realizację projektu Akademickie Centrum Kreatywności 2014-2015 (Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, kier. prof. Ewa Filipiak),
 • I Nagroda przyznana przez Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2012 ufundowana przez Dyrektora Instytutu Historii PAN dla dr. Witolda Brzezińskiego za książkę „Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku”,
 • Nagroda „Lodołamacza Specjalnego” 2013 Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dla dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik, prof. nadzw.
 • Uzyskanie finansowania w wysokości 1 124 280 zł w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki na projekt badawczy pod kierunkiem dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. uczelni