Wydział Pedagogiki

Monografie

2020 rok

 • Edukacja nieformalna wobec obywatelskości
  Kazimierz Czerwiński
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. - 276 s.

Edukacja nieformalna wobec obywatelskości

Problematyka monografii skupiona jest wokół kontekstu, specyfiki i edukacyjnego potencjału doświadczeń obywatelskich. Autor przedstawia kontekst funkcjonowania obywatela, jakim jest demokratyczny ład społeczny. Jest on prezentowany w szerokiej multidyscyplinarnej perspektywie. Na tym tle omawiana jest specyfika społeczeństwa obywatelskiego jako „soli” ładu demokratycznego i podjęta dyskusja na temat istoty i specyfiki kompetencji obywatelskich. Na tej podstawie zaproponowane są pola podmiotowych doświadczeń dorosłych sprzyjających nabywaniu i aktualizowaniu tych kompetencji.

 • Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych: diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne
  Izabela Plieth-Kalinowska
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. - 204 s.

Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych: diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne

W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. Książka Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego.

 • The Dispositif of the University Reform : The Higher Education Policy Discourse in Poland
  Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak, Łukasz Stankiewicz
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: London : Routledge, 2020. - 156 s.

The Dispositif of the University Reform : The Higher Education Policy Discourse in Poland

The Dispositif of the University Reform presents a discourse analysis about transformations in higher education in Poland. Combining Foucauldian categories of discourse, dispositif and governmentality with contemporary changes in the area of science and higher education, it proposes an analysis of power in close connection with the development of knowledge.

The book researches the tradition built on the works of Michel Foucault, one of the most prominent and inspiring researchers for the contemporary humanities. It introduces the Polish context to the international debate on higher education transformations and the reception of Foucauldian categories in social research. In addition, it presents the original concept of the dispositif of the reform as a heuristic model of describing and explaining the practice of regulating academic life and education policy.

As a valuable contribution to the knowledge about the legitimization of educational policy and the practice formed by dominant discourses, the book will be of great interest for academics, researchers and post graduate students in the fields of sociology of education, sociology of knowledge, critical pedagogy, public policy, educational studies, and philosophy.

 • Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne
  Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. - 222 s.

Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne

Zasadnemu optymizmowi a nawet entuzjazmowi, co do aktywności młodego i dorosłego pokolenia oraz zdeterminowanego eksplorowania przez nie rzeczywistości społecznej, towarzyszyć powinna nam świadomość, jak blisko od zaabsorbowania oraz nadaktywności jest do ryzyka, a od niego do patologii. Publikacja jest źródłem rzetelnej wiedzy o owych ryzykach oraz refleksji nad celami i zadaniami profilaktyki.

2019 rok

Dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce 2011-2014

"Praca jest pierwszym, rozbudowanym i interdyscyplinarnym ujęciem zagadnień reform szkolnictwa wyższego w Polsce z unikalnej, fascynującej perspektywy analizy dyskursu. Wszystkim pragnącym poznać mechanizmy dyskursywne rządzące naszymi reformami – gorąco polecam!"

Z recenzji prof. dr. hab. Marka Kwieka, autora książki Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN, 2015)

"Opisane w książce badania pokazują dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego jako wielowarstwowy pejzaż, który splata wypowiedzi odnoszące się stricte do procesu i efektów reformowania tego sektora (tj. do polityki ministerstwa, regulacji prawnych, konkretnych rozporządzeń i decyzji ministerialnych) z bardziej ogólnymi wypowiedziami, wyrażającymi wiedzę (idee, przekonania i wyobrażenia) na temat edukacji, badań naukowych oraz uniwersytetu i jego związków z rynkiem, państwem i otoczeniem społecznym. Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu analizy zainteresują zarówno badaczki i badaczy szkolnictwa wyższego, jak i wszystkich bezpośrednich uczestników, obserwatorów i twórców zmian."

Z Wprowadzenia dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 • Regulating Social Life. Discourses on the Youth and the Dispositif of Age
  Helena Ostrowicka
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Cham : Palgrave Macmillan, 2019. - 179 s.

Regulating Social Life. Discourses on the Youth and the Dispositif of Age

This book presents the original concept of the ‘dispositif of age’, combining post-Foucauldian analytics of the dispositif, discourse and governmentality with the historical semantics of Reinhart Koselleck to explore the functions of the notion of youth in the regulation of social life. Making use of examples from sources including scientific and media statements, youth policy programmes, and strategies at international (European) and local (Polish) levels, the author shows how this concept of youth supports processes of social regulation and contributes to the implementation of political goals as specific responses to issues such as radicalization and violence, unemployment, and economic crisis. This book will be of interest not only to scholars of discourse and youth studies, but also to all post-Foucauldian researchers with an interest in going beyond simple 'applicationism'.
"This theoretically sophisticated work opens up intriguing ways of analysing discourse. Especially the ‘3-C discourse’ on youth shows how policy brings young people into being as particular kinds of subject. This concept – and many others in the book – will be eminently useful to scholars in discourse studies and related fields.” (Professor Felicitas Macgilchrist, Georg Eckert Institute of International Textbook Research and the University of Goettingen, Germany).

 • Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy
  Przemysław Paweł Grzybowski, Katarzyna Marszałek, Joanna Brzozowska      
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. - 144 s.

Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy

„Dom na szwederowskiej skarpie...” to bogato ilustrowany zbiór opowieści o poszczególnych eta-pach funkcjonowania jednego z najstarszych bydgoskich sierocińców, mieszczącego się na Szwederowie przy ulicy Romualda Traugutta 5. Ufundowany w 1907 roku przez Henryka Dietza Dom, wraz z jego pracownikami i mieszkańcami przetrwał burzliwe koleje losu podczas drugiej wojny światowej, a po wyzwoleniu Bydgoszczy stał się przystanią dla osieroconych dzieci i młodzieży. Pracownicy Domu, pod kierunkiem jego administratora Leona Stobrawy (wybitnego żołnierza i wychowawcy), przez wiele lat zapewniali swym podopiecznym nie tylko dach nad głową i edukację, ale przede wszystkim starali się otoczyć ich rodzinnym ciepłem na miarę możliwości. W książce zostały zamieszczone, zaczerpnięte ze źródeł archiwalnych i nielicznych wspomnień, szczegółowe informacje dotyczące okoliczności wybudowania i inauguracji sierocińca im. Henryka Diet-za; jego funkcjonowania w okresie międzywojennym pod opieką Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo Prowincja Chełmińska; oraz okresu do 1965 roku, gdy kierownikiem mieszczącego się tu Państwowego Domu Dziecka i Państwowego Domu Młodzieży był Leon Stobrawa.

 • Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych
  Przemysław Paweł Grzybowski
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 290 s.
  ISBN: 978-83-8018-265-3

Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

W książce zostały przedstawione okoliczności występowania zjawiska śmiechu w czasach kryzysu społecznego związanego z wojną i okupacją. Dzięki relacjom, wspomnieniom i świadectwom uczestników dramatycznych wydarzeń w okupowanej Polsce, gettach i obozach koncentracyjnych oraz dzięki wyborowi utworów komicznych z czasów wojny i okupacji czytelnik zorientuje się, jak istotną funkcję pełnił śmiech jako czynnik m.in. oporu, poprawiania jakości życia i kształtowania wspólnoty. Autor podaje przykłady aktywności „ludzi śmiechu” podczas drugiej wojny światowej, w ramach twórczości kulturalnej, działalności konspiracyjnej, w folklorze ulicy.

 • Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza
  Amelia Krawczyk-Bocian
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 244 s.

Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza

Autorka spogląda na istotę narracji jak na szczególny rodzaj dyskursu, który uprawiamy często z samym sobą w przestrzeni biograficznego życia. W tym rozumieniu narracje dostarczają wiedzy o tym, w jaki sposób jako podmioty społeczne funkcjonujemy, w jaki sposób działamy, w jaki sposób przeżywamy codzienne rozterki. Książka zaprasza do indywidulanej refleksji nad możliwością wykorzystania narracji w metodologicznej wędrówce badawczej. Adresatami pracy są osoby, które pragną przyjrzeć się istocie i znaczeniu narracji w przestrzeni życia współczesnego człowieka.

 • Doświadczanie audiacji
  Rok: 2019
  Autorzy: Ewa Anna Zwolińska
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 196 s.

Doświadczanie audiacji

Książka ta jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako edukacja muzyczna, prowadzona w sposób umożliwiający zrozumienie, na czym polega audiacja. Przedstawiono tu różne modele zachowania, które są możliwe do stworzenia w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację. Jest to podejście praktyczne, dające znaczące rezultaty i znajdujące zastosowanie w różnych formach muzycznej aktywności.  Autorka nawiązuje nie tylko do założeń teorii uczenia się muzyki, ale także do wieloletnich doświadczeń różnych badaczy.

 • Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny
  Adam Mroczkowski
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 194 s.

Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny

W monografii przedstawiono raport z badania kultury uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny. Na kolejnych stronach określono pojęcie kultury uczenia się matematyki, przedstawiono metodologię i obszernie scharakteryzowano wyniki tytułowego badania, w którym uwzględniono także analizę współzależności kultury uczenia się matematyki z wyuczoną bezradnością szkolną i stylem nauczania na lekcjach matematyki, płcią i ocenami uczniów. W teoretycznej części pracy omówione zostały m.in. założenia dotyczące uczenia się matematyki, źródła poznania matematycznego, wybrane modele konstruowania wiedzy matematycznej, zagadnienie heurystyki i algorytmizacji oraz specyfika szkolnego kształcenia matematyki.

 • Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty
  Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 292 s.

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty

Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań lokalnych, samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz z koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego. Wkracza ona do polskiej pracy socjalnej dopiero teraz, również za sprawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania zasady partycypacji w kreowaniu lokalnych polityk rozwoju. Przyświecają jej trzy główne zasady podkreślające, że praca środowiskowa to: „praca ze społecznością”, „praca dla społeczności” i „praca w społeczności”. W pedagogice społecznej problematyce środowiska i sił społecznych poświęca się wiele miejsca ze względu na kluczową funkcję tych pojęć i w ten nurt właśnie wpisuje się ta książka.

 • Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945-1948)
  Mariusz Cichosz, Ewa Pawłowska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 100 s.

Bydgoska Szkoła Dramatyczna

Monografia jest poświęcona Bydgoskiej Szkole Dramatycznej funkcjonującej w latach 1945–1948 w Bydgoszczy. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na twórców i założycieli szkoły, przyjęte w niej rozwiązania organizacyjne, podejmowaną działalność, wskazano także na pewną ciągłość tych działań w osobach i poprzez absolwentów kontynuujących swoją pracę i twórcze działania. W zamierzeniu autorów ma to być pierwszy tom cyklu – którego celem będzie pokazywanie i odkrywanie kolejnych mało znanych instytucji związanych z upowszechnianiem kultury w Bydgoszczy.

 • Generacja NEET. Obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy
  Ewa Krause, Katarzyna Ludwikowska, Renata Tomaszewska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 268 s.

Generacja NEET. Obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Monografia jest jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych generacji NEET. Określenie to dotyczy młodych ludzi, nazywanych też mianem „niezaangażowanych”, reprezentujących zróżnicowane, a nawet skrajne postawy względem edukacji, pracy i kariery. Taki stan może zaważyć nie tylko na ich zawodowych, ale i życiowych losach. Książka może stanowić wartościowy wkład pedagogiki pracy do nauk o pracy. Może ona być przydatna zarówno w kształceniu pedagogów pracy, jak i jako monograficzne opracowanie poświęcone problemom ludzi młodych w środowisku pracy, które można zaadresować do licznego kręgu odbiorców, w szczególności do pracodawców, organizatorów pracy, pracowników służb zatrudnienia oraz doradców personalnych i zawodowych.

 • Sekrety organizacji. Barwy codzienności
  Renata Tomaszewska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 436 s.

Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Tytułowe, wybrane «sekrety» organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Organizacje przedstawia się jako środowisko pracy człowieka, w którym odbywa się jego działalność zawodowa i które funkcjonuje w relacji z szerszym otoczeniem, a także nie pozostaje bez wpływu na życie pozazawodowe jednostek. Z punktu widzenia pedagogiki szczególnie istotny jest ich społeczny, w tym edukacyjny wymiar. Organizacje opierają się bowiem na zbiorowym wysiłku ludzkim i osiągają cele i wartości wynikające z ich powszechnie uświadamianej, społecznie akceptowanej hierarchii.

 • Myślenie krytyczne i indoktrynacja
  Harvey Siegel
  tłumaczenie: Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak,
  redakcja naukowa: Piotr Kostyło i Dominik Traczykowski
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 335 s.

Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu.

 • Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne
  red. Piotr Kostyło
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 388 s.

Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne

Prezentowana tu książka Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Gdyni w dniach 19–21 maja 2019 r. Konferencja pod hasłem Szkoła równych szans zgromadziła dziewiętnastu prelegentów, specjalistów w dziedzinie wyrównywania szans edukacyjnych, prowadzących badania w różnych dyscyplinach i zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia. Tym, co łączyło wszystkie wystąpienia, a także co spaja zebrane tu teksty, jest przekonanie, że nierówności edukacyjne są stanem niepożądanym i szkodliwym, hamującym rozwój potencjału jednostek i możliwości harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa.

 • W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków
  Teresa Sołtysiak
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 204 s.

W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków

Niektóre zjawiska występujące w otoczeniu ludzi zanikły, niejako nie wytrzymały dokonujących się zmian w środowisku społecznym. Inne natomiast w większym bądź mniejszym zakresie przetrwały i nadal funkcjonują wśród ludzi. Nierzadko zaadaptowane zostały przez ludzi do współcześnie panujących warunków. Do takich zjawisk – można dodać ponadczasowych – należą wróżby. Książka ta pokazuje wyraźnie, że człowiek wrzucony i zanurzony w problemy współczesnego świata jest ciągle w fazie przewartościowywania zachowań, poglądów i postaw. Postawiony jednak wobec możliwości wyboru z wielu proponowanych mu dróg, propozycji i wzorców, które ze względu na swoja różnorodność nie zapewniają poczucia ewentualnej pewności i stabilności, zwraca się często ku nim, bo wydają się źródłem pewnym, jednorodnym i jednoznacznym.

 • B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci
  Joanna Jatkowska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - 248 s.

B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci

W dzisiejszych czasach internet pozwala nam nie tylko na rozrywkę, ale także na realizowanie różnych przedsięwzięć, takich jak nauka na odległość czy konsultacje lekarskie. Joanna Jatkowska, autorka publikacji „B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci”, analizuje rozwój językowy współczesnego dziecka w kontekście pojawienia się nowych mediów – komputerów, laptopów, tabletów, netbooków, telefonów komórkowych i smartfonów. Postęp technologiczny umożliwił opracowanie nowatorskich metod edukacyjnych dotyczących również obszaru logopedii – e-learningu i b-learningu. Jak udowadnia autorka, wyrastają one wprost z tradycji nauczania na odległość.

Czym jest jednak b-learning? Pojęcie to pochodzi z języka angielskiego (blended learning) i oznacza nauczanie mieszane, zmiksowane, hybrydowe lub komplementarne, będące połączeniem edukacji za pośrednictwem nowych technologii oraz osobistego kontaktu z logopedą. Autorka przedstawia w książce wyniki własnych badań dotyczących wykorzystania internetowej platformy edukacyjnej.

Książka zainteresuje nie tylko dla logopedów i terapeutów, ale także każdego, kto zajmuje się nauczeniem przez internet. To doskonały materiał dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda przyszłość edukacji.

Książka „B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci” ukazała się nakładem wydawnictwa Harmonia Universalis wchodzącej w skład Grupy Wydawniczej Harmonia.

 • Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wybrane zagadnienia
  Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 136 s.

W książce zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera teoretyczne uwarunkowania niepełnosprawności, jak również praktyczne sposoby jej diagnozy i przykłady działań wspomagających. Przedstawione przykłady możliwych działań rehabilitacyjnych, w których uczestniczą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, są ukierunkowane przede wszystkim na zredukowanie zdiagnozowanych już problemów oraz wsparcie całych rodzin w podejmowaniu aktywności społecznej w ich naturalnym środowisku. Szansą na powodzenie tych zabiegów jest równe zaangażowanie w proces rehabilitacyjny wszystkich jego podmiotów.