Wydział Pedagogiki

Monografie

2023 rok

Śmiech z edukacji. Komiczny obraz edukacji w polskiej kulturze śmiechu. Tom 1 Założenia, idee i analizy; Śmiech z edukacji. Komiczny obraz edukacji w polskiej kulturze śmiechu. Tom 2 Cytaty, przykłady i komentarze
Przemysław Grzybowski
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-502-9
ISBN 978-83-8018-503-6 (e-book)
Okładka książki przedstawiająca starszą panią z uczniami

Śmiech z edukacji. Komiczny obraz edukacji w polskiej kulturze śmiechu zawiera charakterystykę polskiej kultury śmiechu pod kątem występowania w niej wątków dotyczących edukacji – szczególnie szkoły i systemu oświaty. Na tom pierwszy składa się wprowadzenie teoretyczne na temat kultury śmiechu, komizmu, wspólnot śmiechu i wspólnot nienawiści; analizy dotyczące kultury ludowej i popularnej jako źródeł komicznych motywów i wzorców osobowych w literaturze; charakterystyki działalności pionierów literackiego śmiechu z edukacji; uwagi o komicznych wzorach osobowych występujących m.in. w kulturze śmiechu PRL oraz twórczości teatralnej, estradowej, radiowej i telewizyjnej. Część analityczną wieńczy przegląd badań polskich pedagogów zajmujących się zjawiskiem śmiechu w kulturze szkoły, charakterystyka komicznych zjawisk w akademickiej kulturze śmiechu oraz analiza tekstów zawartych w drugim tomie. Tom drugi jest załączony na płycie CD. Zawiera chronologiczne zestawienie ponad 700 przykładów komicznych utworów dotyczących edukacji z lat 1496–2017.Jest to pierwsze w Polsce opracowanie tego rodzaju.

 • Biograficzne istnienie w opowieści
  Amelia Krawczyk-Bocian
  Bydgoszcz 2023
  ISBN 978-83-8018-541-8
  ISBN 978-83-8018-542-5 (e-book)

Okładka książki Biograficzne istnienie w opowieści

Problematykę recenzowanej pracy trafnie odzwierciedla jej tytuł: Biograficzne istnienie w opowieści. Autorka z perspektywy badaczki osadzonej w tradycji badań narracyjnych próbuje zarysować świat sensów i znaczeń biograficznych opowieści współczesnego człowieka. Czyni to w odwołaniu do własnych doświadczeń związanych z prowadzonymi wywiadami narracyjnymi, ale wywód buduje wokół czterech portretów biograficznych opowieści zainspirowanych kolejno: konstruktem czułego narratora Olgi Tokarczuk, konceptem opowiadacza zdarzeń Jeana-Paula Sartre’a, Tischnerowską ideą człowieka dramatu oraz tożsamością narracyjną w ujęciu Paula Ricoeura. (Z recenzji dr hab. Renaty Wawrzyniak-Beszterdy, prof. UAM)

2022 rok

 • Człowiek w organizacji. Na osi czasu. Od historycznych do prognostycznych kierunków rozwoju. T. 1
  Renata Tomaszewska, Ryszard Gerlach
  Bydgoszcz 2022
  ISBN: 978-83-8018-555-5
  Okładka
  W przeszłości w pedagogice, w tym w subdyscyplinie pedagogice pracy, wyodrębniano obszar problemowy funkcjonujący pod nazwą ‘pedagogika zakładu pracy’. W jego ramach zajmowano się zarówno refleksją teoretyczną, jak i analizami empirycznymi poświęconymi funkcjonowaniu jednostki w środowisku pracy. Przedmiotem szczególnych zainteresowań była prowadzona działalność edukacyjna– kształcąca i wychowawcza oraz działalność humanizacyjna. Z upływem czasu i zachodzącymi przemianami cywilizacyjnymi, zwłaszcza systemowymi w Polsce, pedagogika zakładu pracy stała się zapomnianym działem pedagogiki. Naszym celem jako autorów, a jednocześnie pedagogów pracy, jest ponowne zwrócenie uwagi reprezentantów i adeptów tej dyscypliny na pedagogiczne właściwości organizacji rozumianych jako środowisko pracy zawodowej jednostki, które choć uległy zapomnieniu, to przecież nadal istnieją i charakteryzują niemal każdy zakład pracy. Rezygnacja badaczy z tego obszaru problemowego jest przesłanką dla naszych poszukiwań jego współczesnego, pedagogicznego wymiaru. Prezentowane treści wyrosły z przekonania o potrzebie powrotu do problematyki, jaką zajmowała
  się pedagogika zakładu pracy, a także z potrzeby jej poszerzenia i zaktualizowania o współczesne realia charakteryzujące gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany cywilizacyjne oraz systemowe nie uzasadniają odejścia pedagogów od tego działu, a wręcz przeciwnie – naszym zdaniem tym bardziej wzmaga-ją konieczność analiz poświęconych pedagogicznemu wymiarowi współczesnych organizacji, często – ze względu na czas i energię im poświęcaną – nazywanych drugim domem. Ponadto, tam gdzie jest człowiek, zawsze będziemy mówić o określonych właściwościach pedagogicznych miejsca czy środowiska....
 • Zaburzenia mowy i komunikacji dziecka z chorobą rzadką. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii
  Agnieszka Kamyk-Wawryszuk (red.)
  Bydgoszcz 2022
  ISBN 978-83-8018-549-4
  ISBN 978-83-8018-550-0 (e-book)

Okładka książki Zaburzenia mowy i komunikacji dziecka z chorobą rzadką. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

W książce przedstawione zostały możliwości logopedy, terapeuty zajęciowego i pedagoga w diagnozie i terapii osób z rzadkimi chorobami genetycznymi. Autorzy prac poruszyli problematykę zaburzeń mowy i komunikacji u dziecka z zespołami: delecji 5p (zespołem Cri du Chat), Klinefeltera, Dravet, Aperta, z rzadką mutacją genetyczną genu FOXP1, z duplikacją chromosomu Xq28, z delecją w 13. chromosomie i z wodogłowiem. Przyjrzeli się zaburzeniom głosu u dziecka po operacji guza pnia mózgu, opóźnionemu rozwojowi mowy u dziecka z podejrzeniem choroby genetycznej, komunikacji wykorzystującej metodę psychodramy u dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Publikacja znajdzie szerokie grono odbiorców wśród logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zaburzeń mowy i komunikacji.

 • Problematyzacje. Studia nad dyskursem w badaniach edukacyjnych
  Helena Ostrowicka

 Okładka książki: Problematyzacje. Studia nad dyskursem w badaniach edukacyjnych Helena Ostrowicka

"(...)Autorka w stosunkowo krótkim czasie stała się uznaną ekspertką w zakresie teorii i metodologii badań dyskursu edukacyjnego w Polsce i zdobywa obecnie pozycję międzynarodową w tej dziedzinie. Ta książka utwierdza tę pozycję. Helena Ostrowicka w systematyczny, syntetyczny i erudycyjny sposób przedstawia rozległy obszar studiów nad dyskursem (discourse studies), czyli pole badawcze, które „urosło” wokół teorii oraz metodologii analizy dyskursu, szeregu teoretycznych koncepcji związanych ze zwrotem lingwistycznym czy performatywnym w naukach społecznych […]. Teoretyczne rekonstrukcje tych koncepcji są uszczegóławiane, rozwijane i ilustrowane w zamieszczonych w pracy metaanalizach […]. Ten empiryczny i metaempiryczny wymiar publikacji jest ogromną wartością wykraczającą poza ilustrowanie złożonych koncepcji teoretycznych i metodologicznych. Nie tylko pozwala on uchwycić „problematyzację w działaniu”, ale także […] tworzy szczególne lustro, dzięki któremu czytelnicy zainteresowani studiami dyskursywnymi mogą krytycznie spojrzeć na własne zaangażowanie badawcze, zarówno w sensie technicznym (metodologicznym, retorycznym), jak i tym, który związany jest z rozpoznawaniem własnej podmiotowej pozycji w polu akademickiej produkcji i naukowej tożsamości. […] jest to zatem wielowymiarowa, oryginalna i dobrze usystematyzowana propozycja wydawnicza." (Z recenzji prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka)

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty
  Anna Jakubowicz-Bryx, Maria Sobieszczyk, Katarzyna Wojciechowska

Okładka ksiązki: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspektyAnna Jakubowicz-Bryx, Maria Sobieszczyk, Katarzyna Wojciechowska

Tematyka podjęta przez Annę Jakubowicz-Bryx, Marię Sobieszczyk i Katarzynę Wojciechowską należy do istotnych zagadnień o dużym znaczeniu pedagogicznym i zarazem praktycznym. Znaczenie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej szczególnie w zakresie kreowania warunków wszechstronnego rozwoju dziecka coraz częściej dostrzegane jest w debatach społecznych oraz w badaniach naukowych. Dbanie o rozwój wszystkich rodzajów aktywności dziecka, tworzenie warunków sprzyjających akceptacji, przeżywaniu tego, co robi, dbaniu o prawidłowy przebieg nauki, wsparcie w pokonywaniu trudności i poznawaniu swoich możliwości jest ważnym zadaniem etapów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mocno powiązanym z jakością przygotowania zawodowego nauczycieli i ich profesjonalizmem.

 • Tworzenie audiacyjnych wzorów
  Ewa Anna Zwolińska

Okładka książki Tworzenie audiacyjnych wzorów

Wyjaśnianie, w jaki sposób mózg łączy poszczególne komórki w spójną sieć albo jak przesyła impulsy, jest fascynujące. Chcielibyśmy umieć odczytać myśli, złamać „kody neuronalne”, zrozumieć, w jaki sposób z impulsów nerwowych rodzi się muzyczna świadomość i jak można na nią wpływać. W niniejszej książce zwrócono uwagę, że braki perfekcyjności mózgu i jego skłonność do popełniania błędów czynią go wyjątkowym i skutecznym podczas tworzenia audiacyjnych wzorów. W procesie uczenia się muzyki możemy tego doświadczyć, bo każdy człowiek popełnia błędy – czasem większe, czasem mniejsze, ale nikt bez nich nie nauczy się muzyki. Często źle oceniamy tonalność, metrum czy harmonię, ale w tym właśnie tkwi nasza siła. Dzięki wątpliwościom ludzki mózg jest elastyczny, dynamiczny i twórczy, podczas przetwarzania informacji rozprasza się i gubi, ale analizując popełniane błędy, możemy się skutecznie uczyć. (Z Wprowadzenia)

 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa mistrzostwa
  Anna Jakubowicz-Bryx, Monika Kwiecińska
  Bydgoszcz 2022, s. 212
  ISBN: 978-83-8018-514-2
  ISBN: 978-83-8018-515-9(e-book)

Okładka książki: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa mistrzostwa

Tytuł publikacji zapowiada interesującą zawartość z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i pedeutologii. Na treść publikacji składają się  rozważania teoretyczne z obszaru motywów wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, drogi do profesjonalizacji i determinantów funkcjonowania nauczyciela w zawodzie, podstawy metodologiczne oraz wyniki i analizy bogatych i rozległych badan własnych.

Monografia jest merytorycznie bardzo bogata, dotyczy różnych obszarów funkcjonowania nauczyciela ucznia w wieku wczesnoszkolnym i studenta-przyszłego nauczyciela małego dziecka. Recenzowana publikacja wzbogaca dotychczasowe perspektywy o nowe interesujące konteksty.

Recenzowana praca z pewnością zainteresuje naukowców zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki i praktyków poszukujących odpowiedzi na zaprezentowane w publikacji zagadnienia. Rekomenduję ją także rodzicom, którzy w obecnym czasie stali się nauczycielami własnych dzieci.

(z recenzji) dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS

 • Losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych
  Katarzyna Ludwikowska
  Bydgoszcz 2022
  ISBN 978-83-8018-477-0
  ISBN 978-83-8018-478-7 (e-book)

Okładka książki: Losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych Katarzyna Ludwikowska

Niniejsza monografia autorska jest próbą rekonstrukcji empirycznych doświadczeń autorki płynących z jej badawczej koncentracji na kategorii absolwentów studiów pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności i losów. Autorka podjęła istotną (tak z punktu widzenia nauki, jak i praktyki) problematykę, która po wnikliwej lekturze wielowątkowej literatury oraz właściwie zaprojektowanej procedurze badawczej stała się podstawą do przeprowadzenia badań empirycznych i przygotowania owej monografii, która powinna być wydana w formie zwartej. Uważam, że: monografia stanowi oryginalne ujęcie problemu, jakim są losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych; jest istotnym wkładem Autorki w nieustannie trwający dyskurs dotyczący owej problematyki; potwierdza umiejętności, jakie posiada Autorka w zakresie samodzielnego rozwiązywania bieżących i perspektywicznych problemów, prowadzenia analiz i formułowania stosownych wniosków. Do najważniejszych walorów recenzowanej monografii i w mojej ocenie zaliczyć należy: aktualność i społeczną użyteczność podjętej tematyki; logiczną konstrukcje dostosowaną do podjętej tematyki i wymagań, jakie powinna spełniać monografii a autorska; dobre usytuowanie podjętej tematyki w literaturze przedmiotu; solidną i konsekwentną procedurę postępowania w całym procesie przygotowania monografii i bogaty materiał empiryczny z dużą ilością różnego rodzaju analiz i porównań (z recenzji dra hab. Czesława Plewki, prof. nadzw.).

 • Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych
  Łukasz Brzeziński
  Bydgoszcz 2022
  ISBN 978-83-8018-452-7
  ISBN 978-83-8018-453-4 (e-book)

Okładka książki: Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych

Nieprzewidywalność i niepewność środowiska pracy stała się signum temporis i wyzwaniem dla poradnictwa zawodowego. Sytuacja taka zmusza do postawienia pytania: jaka metoda pomagania jest „skrojona na miarę” współczesnych czasów, czyli nowej, ciągle i szybko przekształcającej się rzeczywistości? Odpowiedź i uzasadnienie, że taką metodą jest coaching, mający zastosowanie w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych, zawarta jest w niniejszej monografii.

Okładka książki: Lubsko - nasze miejsce. Wspomnienia nauczycielskie, uczniowskie, harcerskie i nie tylko - Przemysław Grzybowski

Książka zawiera wspomnienia mieszkańców Lubska (woj. lubuskie) z pierwszych lat po drugiej wojnie światowej, czasów PRL i zdarzeń całkiem niedawnych. Łączy je wyjątkowy sentyment, jakim wspominający darzą swe rodzinne miasto. Zgromadzone tu relacje świadków, utwory literackie i fotografie przypominają osoby, miejsca, zdarzenia i przedmioty istotne dla lubszczan i lubszczanek będące elementami wspólnego dziedzictwa kulturowego miasta nad Lubszą i osób, dla których jest ono ważne. Wspomnienia uzupełnia wykaz publikacji dotyczących Lubska i regionu.

 • Kamila i Inni (کامیلا و مرۆڤە جیاوازەکان)
  Przemysław Grzybowski

Okładka książki: Kamila i Inni - Przemysław Grzybowski

„Kamila i Inni” to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i stereotypowych opinii - często niesprawiedliwych i krzywdzących. Główna bohaterka czytanek Kamila poznaje osoby niepełnosprawne, chore, starsze, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie, charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami. Ich obecna sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila dowiaduje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami, lecz są w równym stopniu ważni i tak samo zasługują na szacunek, przyjaźń i miłość. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Może służyć rodzinie w domowym zaciszu lub na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów w klasach od 0 do 3. Z pewnością zainteresuje nauczycieli, studentów nauk społecznych i humanistycznych, animatorów świetlic i kół zainteresowań, członków organizacji pozarządowych, wolontariuszy itp. Oprócz czytanek zawiera poradnik metodyczny, listy lektur uzupełniających dla dzieci i dorosłych oraz wykaz stron internetowych z materiałami do edukacji międzykulturowej. Wersja kurdyjska została opracowana na podstawie książki „Renkontoj kun Diferenculoj” (Spotkania z Innymi) będącej tłumaczeniem polskiego oryginału (P.P.Grzybowski, Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, ISBN 978-83-7587-048-0) na język esperanto i służącej w formie ebooka jako podstawa kursu edukacji międzykulturowej w portalu edukado.net. Wcześniej na podobnej zasadzie ukazało się tłumaczenie tej książki na język perski.

2021 rok

 • Reprezentacje uniwersytetu w dyskursie prasowym
  Aleksandra Rzyska
  Bydgoszcz 2021
  ISBN: 978-83-8018-475-6
  Rzyska okłądka
 • Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego
  Karolina Goede
  Bydgoszcz 2021
  ISBN 978-83-8018-473-2

Okładka książki: Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego - Karolina Goede

W książce zostały omówione następujące zagadnienia ukazane z różnych perspektyw: proces promocji zachowań wyrażających poszanowanie prawa, norm i zasad życia społecznego (etapy, metodyka, matryca promowanych wartości), kompetencje społecznych kuratorów sądowych w ujęciu aksjologicznym (uwzględniające wymiar kompetencji moralnych, źródła motywów do podjęcia funkcji, matrycę wartości warunkujących ich funkcjonowanie w przyjętej roli) oraz rezultaty działań probacyjnych. W zakończeniu autorka zawarłam odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także przedstawiła implikacje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

 • Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Znaczenie i funkcje mediów cyfrowych w procesie kreowania tożsamości dorastających osób
  Jolanta Jarczyńska
  Bydgoszcz 2021
  ISBN 978-83-8018-456-5

Okładka książki: ożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Znaczenie i funkcje mediów cyfrowych w procesie kreowania tożsamości dorastających osób - Jolanta Jarczyńska
Nowe media stanowią z jednej strony środowisko socjalizacyjne modyfikujące w dynamicznej interakcji oddziaływanie tradycyjnych środowisk, jak środowisko rodzinne, czy rówieśnicze. Z drugiej strony, stanowią one arenę i środowisko działania młodych ludzi, gdzie są oni aktorami, na których działania wpływają właściwości sceny (czyli środowiska online). W tak zarysowanym kontekście trudno, aby proces konstrukcji tożsamości był niezależny od tego, jak funkcjonują i jak wykorzystywane są przez młodych ludzi media cyfrowe i jakie zmiany ich obecność przynosi w wymiary oddziaływania tradycyjnych środowisk socjalizacyjnych. Książka, którą prezentujemy to solidne, dobrze przygotowane i opracowane studium empiryczne, z dobrą podbudową teoretyczną.

 • Rodzina i rodzicielstwo. Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety.
  Monika Lewicka 
  Rok: 2021

Okładka książki: Rodzina i rodzicielstwo. Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety

Zawarte w publikacji artykuły koncentrują się na współczesnych trudnościach i zagrożeniach rodziny, jak również na stawianych wobec niej wyzwaniach i priorytetach. W prezentowanej monografii znalazły się teksty pracowników naszego Wydziału: dr Moniki Lewickiej, dra Przemysława Zientkowskiego oraz mgr Katarzyny Gawdy (doktorantki).

 • Dziecko - rodzicielstwo – rodzina. Wybrane konteksty badań.
  Monika Nawrot-Borowska, Monika Lewicka 
  Rok: 2021

Okładka książki: Dziecko - rodzicielstwo – rodzina. Wybrane konteksty badań.

Redaktorkami naukowymi publikacji są dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni (Katedra Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem) oraz dr Monika Lewicka (Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną). Zawarte w niej artykuły koncentrują się na dziecku, rodzicielstwie i rodzinie w ujęciu historycznym, filozoficznym, społecznym i prawnym. Ukazują również dziecko, rodzicielstwo i rodzinę w perspektywie estetyki życia codziennego. Znajdują się w niej również teksty akcentujące empiryczny wymiar postrzegania rodzicielstwa i rodziny. W prezentowanej monografii znalazły się teksty pracowników naszego Wydziału: dr hab. Moniki Nawrot-Borowskiej, prof. uczelni; dra hab. Pawła Trzosa, prof. uczelni; dra hab. Piotra Kostyło, prof. uczelni; dr Moniki Lewickiej oraz dra Przemysława Zientkowskiego.

 • Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu.
  Renata Tomaszewska
  Rok: 2021

Okładka książki: Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu. Renata Tomaszewska

Historia współczesna stoi pod znakiem transformacji natury technicznej i organizacyjnej, a także fundamentalnych przemian ludzkiej świadomości i tożsamości. Nie można już powstrzymać programów naukowych zmierzających do uczynienia z homo sapiens istot innego, doskonalszego rodzaju. Przeobrażenia te będą tak głębokie, że podadzą w wątpliwość pojęcia: ‘człowiek’, ‘człowieczeństwo’, ‘ludzkość’. Do roku – być może – pierwszych kilku ludzi na świecie osiągnie stan ‘nieśmiertelności’, a przekonanie o naszej ludzkiej wyjątkowości, znajdującej się poza zasięgiem sztucznej inteligencji, zamieni się już tylko w pobożne życzenie. Nikt tak naprawdę nie wie, czy wizja przyszłości przedstawiana przez przedstawicieli nurtu filozoficznego – transhumanizmu – rzeczywiście się spełni, a jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakich prognozowanych obszarach. Jedno jest natomiast pewne: czy nam się to podoba, czy nie, nasza cywilizacja znajduje się już na trajektorii obranej przez transhumanizm.

 • Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z II połowy XIX i początku XX wieku
  Krzysztof Jakubiak, Monika Nawrot-Borowska
  Rok: 2021
  Adres wydawniczy: Toruń: Adam Marszałek.

Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z II połowy XIX i początku XX wieku

W ostatnich dziesięcioleciach problematyka dziecka i dzieciństwa stała się ważnym i często podejmowanym przedmiotem badań wśród historyków wychowania, pedagogów, historyków, literaturoznawców, historyków sztuki, archeologów, etnologów, socjologów itp., ale, jak zauważają Autorzy, badania te nadal są „rozproszone i cząstkowe”. Omawiana praca stanowi kolejny, ważny krok do uzupełnienia naszej wiedzy o dziejach dziecka i dzieciństwa w polskiej przeszłości (...)  
Publikacja jest dziełem nowatorskim, (…) stanowić będzie z całą pewnością lekturę dla czytelników i czytelniczek z różnych środowisk: dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych, dla badaczy i badaczek różnych specjalności zajmujących się tym wycinkiem dziejów, ale również dla innych osób, które interesują się historią, nie tą „wielką”, skupiającą się na polityce, ważnych wydarzeniach czy wybitnych jednostkach, ale szukających informacji o zwykłym człowieku i jego życiu. Dużym walorem książki jest jej język, została napisana przystępnym, poprawnym, ładnym językiem, co sprawia, że jej lektura to prawdziwa przyjemność.
Z recenzji prof. zw. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk

2020 rok

 • Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza
  Justyna Kosz-Szumska UKW
  Rok: 2020
  Bydgoszcz 2020, s. 266

Okładka książki: Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza

Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie – dlaczego realizacja długofalowego projektu (problemowego lub wytwórczego), ukierunkowanego na rozwijanie własnych zainteresowań i samodzielność uczniów, nie jest efektywna w odniesieniu do ich poczucia sprawstwa, czyli ugruntowanej świadomości, że są oni w stanie samodzielnie zainicjować pracę i doprowadzić ją do końca. Próbę odpowiedzi stanowi szczegółowa analiza determinant tegoż procesu – zarówno w świetle literatury, jak i wyników badań własnych.

 • Edukacja nieformalna wobec obywatelskości
  Kazimierz Czerwiński
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. - 276 s.

Edukacja nieformalna wobec obywatelskości

Problematyka monografii skupiona jest wokół kontekstu, specyfiki i edukacyjnego potencjału doświadczeń obywatelskich. Autor przedstawia kontekst funkcjonowania obywatela, jakim jest demokratyczny ład społeczny. Jest on prezentowany w szerokiej multidyscyplinarnej perspektywie. Na tym tle omawiana jest specyfika społeczeństwa obywatelskiego jako „soli” ładu demokratycznego i podjęta dyskusja na temat istoty i specyfiki kompetencji obywatelskich. Na tej podstawie zaproponowane są pola podmiotowych doświadczeń dorosłych sprzyjających nabywaniu i aktualizowaniu tych kompetencji.

 • Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych: diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne
  Izabela Plieth-Kalinowska
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. - 204 s.

Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych: diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne

W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. Książka Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego.

 • The Dispositif of the University Reform : The Higher Education Policy Discourse in Poland
  Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak, Łukasz Stankiewicz
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: London : Routledge, 2020. - 156 s.

The Dispositif of the University Reform : The Higher Education Policy Discourse in Poland

The Dispositif of the University Reform presents a discourse analysis about transformations in higher education in Poland. Combining Foucauldian categories of discourse, dispositif and governmentality with contemporary changes in the area of science and higher education, it proposes an analysis of power in close connection with the development of knowledge.

The book researches the tradition built on the works of Michel Foucault, one of the most prominent and inspiring researchers for the contemporary humanities. It introduces the Polish context to the international debate on higher education transformations and the reception of Foucauldian categories in social research. In addition, it presents the original concept of the dispositif of the reform as a heuristic model of describing and explaining the practice of regulating academic life and education policy.

As a valuable contribution to the knowledge about the legitimization of educational policy and the practice formed by dominant discourses, the book will be of great interest for academics, researchers and post graduate students in the fields of sociology of education, sociology of knowledge, critical pedagogy, public policy, educational studies, and philosophy.

 • Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne
  Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska
  Rok: 2020
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. - 222 s.

Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne

Zasadnemu optymizmowi a nawet entuzjazmowi, co do aktywności młodego i dorosłego pokolenia oraz zdeterminowanego eksplorowania przez nie rzeczywistości społecznej, towarzyszyć powinna nam świadomość, jak blisko od zaabsorbowania oraz nadaktywności jest do ryzyka, a od niego do patologii. Publikacja jest źródłem rzetelnej wiedzy o owych ryzykach oraz refleksji nad celami i zadaniami profilaktyki.

2019 rok

Dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce 2011-2014

"Praca jest pierwszym, rozbudowanym i interdyscyplinarnym ujęciem zagadnień reform szkolnictwa wyższego w Polsce z unikalnej, fascynującej perspektywy analizy dyskursu. Wszystkim pragnącym poznać mechanizmy dyskursywne rządzące naszymi reformami – gorąco polecam!"

Z recenzji prof. dr. hab. Marka Kwieka, autora książki Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN, 2015)

"Opisane w książce badania pokazują dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego jako wielowarstwowy pejzaż, który splata wypowiedzi odnoszące się stricte do procesu i efektów reformowania tego sektora (tj. do polityki ministerstwa, regulacji prawnych, konkretnych rozporządzeń i decyzji ministerialnych) z bardziej ogólnymi wypowiedziami, wyrażającymi wiedzę (idee, przekonania i wyobrażenia) na temat edukacji, badań naukowych oraz uniwersytetu i jego związków z rynkiem, państwem i otoczeniem społecznym. Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu analizy zainteresują zarówno badaczki i badaczy szkolnictwa wyższego, jak i wszystkich bezpośrednich uczestników, obserwatorów i twórców zmian."

Z Wprowadzenia dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 • Regulating Social Life. Discourses on the Youth and the Dispositif of Age
  Helena Ostrowicka
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Cham : Palgrave Macmillan, 2019. - 179 s.

Regulating Social Life. Discourses on the Youth and the Dispositif of Age

This book presents the original concept of the ‘dispositif of age’, combining post-Foucauldian analytics of the dispositif, discourse and governmentality with the historical semantics of Reinhart Koselleck to explore the functions of the notion of youth in the regulation of social life. Making use of examples from sources including scientific and media statements, youth policy programmes, and strategies at international (European) and local (Polish) levels, the author shows how this concept of youth supports processes of social regulation and contributes to the implementation of political goals as specific responses to issues such as radicalization and violence, unemployment, and economic crisis. This book will be of interest not only to scholars of discourse and youth studies, but also to all post-Foucauldian researchers with an interest in going beyond simple 'applicationism'.
"This theoretically sophisticated work opens up intriguing ways of analysing discourse. Especially the ‘3-C discourse’ on youth shows how policy brings young people into being as particular kinds of subject. This concept – and many others in the book – will be eminently useful to scholars in discourse studies and related fields.” (Professor Felicitas Macgilchrist, Georg Eckert Institute of International Textbook Research and the University of Goettingen, Germany).

 • Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy
  Przemysław Paweł Grzybowski, Katarzyna Marszałek, Joanna Brzozowska      
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. - 144 s.

Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy

„Dom na szwederowskiej skarpie...” to bogato ilustrowany zbiór opowieści o poszczególnych eta-pach funkcjonowania jednego z najstarszych bydgoskich sierocińców, mieszczącego się na Szwederowie przy ulicy Romualda Traugutta 5. Ufundowany w 1907 roku przez Henryka Dietza Dom, wraz z jego pracownikami i mieszkańcami przetrwał burzliwe koleje losu podczas drugiej wojny światowej, a po wyzwoleniu Bydgoszczy stał się przystanią dla osieroconych dzieci i młodzieży. Pracownicy Domu, pod kierunkiem jego administratora Leona Stobrawy (wybitnego żołnierza i wychowawcy), przez wiele lat zapewniali swym podopiecznym nie tylko dach nad głową i edukację, ale przede wszystkim starali się otoczyć ich rodzinnym ciepłem na miarę możliwości. W książce zostały zamieszczone, zaczerpnięte ze źródeł archiwalnych i nielicznych wspomnień, szczegółowe informacje dotyczące okoliczności wybudowania i inauguracji sierocińca im. Henryka Diet-za; jego funkcjonowania w okresie międzywojennym pod opieką Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo Prowincja Chełmińska; oraz okresu do 1965 roku, gdy kierownikiem mieszczącego się tu Państwowego Domu Dziecka i Państwowego Domu Młodzieży był Leon Stobrawa.

 • Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych
  Przemysław Paweł Grzybowski
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 290 s.
  ISBN: 978-83-8018-265-3

Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

W książce zostały przedstawione okoliczności występowania zjawiska śmiechu w czasach kryzysu społecznego związanego z wojną i okupacją. Dzięki relacjom, wspomnieniom i świadectwom uczestników dramatycznych wydarzeń w okupowanej Polsce, gettach i obozach koncentracyjnych oraz dzięki wyborowi utworów komicznych z czasów wojny i okupacji czytelnik zorientuje się, jak istotną funkcję pełnił śmiech jako czynnik m.in. oporu, poprawiania jakości życia i kształtowania wspólnoty. Autor podaje przykłady aktywności „ludzi śmiechu” podczas drugiej wojny światowej, w ramach twórczości kulturalnej, działalności konspiracyjnej, w folklorze ulicy.

 • Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza
  Amelia Krawczyk-Bocian
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 244 s.

Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza

Autorka spogląda na istotę narracji jak na szczególny rodzaj dyskursu, który uprawiamy często z samym sobą w przestrzeni biograficznego życia. W tym rozumieniu narracje dostarczają wiedzy o tym, w jaki sposób jako podmioty społeczne funkcjonujemy, w jaki sposób działamy, w jaki sposób przeżywamy codzienne rozterki. Książka zaprasza do indywidulanej refleksji nad możliwością wykorzystania narracji w metodologicznej wędrówce badawczej. Adresatami pracy są osoby, które pragną przyjrzeć się istocie i znaczeniu narracji w przestrzeni życia współczesnego człowieka.

 • Doświadczanie audiacji
  Rok: 2019
  Autorzy: Ewa Anna Zwolińska
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 196 s.

Doświadczanie audiacji

Książka ta jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako edukacja muzyczna, prowadzona w sposób umożliwiający zrozumienie, na czym polega audiacja. Przedstawiono tu różne modele zachowania, które są możliwe do stworzenia w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację. Jest to podejście praktyczne, dające znaczące rezultaty i znajdujące zastosowanie w różnych formach muzycznej aktywności.  Autorka nawiązuje nie tylko do założeń teorii uczenia się muzyki, ale także do wieloletnich doświadczeń różnych badaczy.

 • Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny
  Adam Mroczkowski
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 194 s.

Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny

W monografii przedstawiono raport z badania kultury uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny. Na kolejnych stronach określono pojęcie kultury uczenia się matematyki, przedstawiono metodologię i obszernie scharakteryzowano wyniki tytułowego badania, w którym uwzględniono także analizę współzależności kultury uczenia się matematyki z wyuczoną bezradnością szkolną i stylem nauczania na lekcjach matematyki, płcią i ocenami uczniów. W teoretycznej części pracy omówione zostały m.in. założenia dotyczące uczenia się matematyki, źródła poznania matematycznego, wybrane modele konstruowania wiedzy matematycznej, zagadnienie heurystyki i algorytmizacji oraz specyfika szkolnego kształcenia matematyki.

 • Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty
  Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 292 s.

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty

Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań lokalnych, samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz z koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego. Wkracza ona do polskiej pracy socjalnej dopiero teraz, również za sprawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania zasady partycypacji w kreowaniu lokalnych polityk rozwoju. Przyświecają jej trzy główne zasady podkreślające, że praca środowiskowa to: „praca ze społecznością”, „praca dla społeczności” i „praca w społeczności”. W pedagogice społecznej problematyce środowiska i sił społecznych poświęca się wiele miejsca ze względu na kluczową funkcję tych pojęć i w ten nurt właśnie wpisuje się ta książka.

 • Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945-1948)
  Mariusz Cichosz, Ewa Pawłowska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 100 s.

Bydgoska Szkoła Dramatyczna

Monografia jest poświęcona Bydgoskiej Szkole Dramatycznej funkcjonującej w latach 1945–1948 w Bydgoszczy. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na twórców i założycieli szkoły, przyjęte w niej rozwiązania organizacyjne, podejmowaną działalność, wskazano także na pewną ciągłość tych działań w osobach i poprzez absolwentów kontynuujących swoją pracę i twórcze działania. W zamierzeniu autorów ma to być pierwszy tom cyklu – którego celem będzie pokazywanie i odkrywanie kolejnych mało znanych instytucji związanych z upowszechnianiem kultury w Bydgoszczy.

 • Generacja NEET. Obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy
  Ewa Krause, Katarzyna Ludwikowska, Renata Tomaszewska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 268 s.

Generacja NEET. Obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Monografia jest jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych generacji NEET. Określenie to dotyczy młodych ludzi, nazywanych też mianem „niezaangażowanych”, reprezentujących zróżnicowane, a nawet skrajne postawy względem edukacji, pracy i kariery. Taki stan może zaważyć nie tylko na ich zawodowych, ale i życiowych losach. Książka może stanowić wartościowy wkład pedagogiki pracy do nauk o pracy. Może ona być przydatna zarówno w kształceniu pedagogów pracy, jak i jako monograficzne opracowanie poświęcone problemom ludzi młodych w środowisku pracy, które można zaadresować do licznego kręgu odbiorców, w szczególności do pracodawców, organizatorów pracy, pracowników służb zatrudnienia oraz doradców personalnych i zawodowych.

 • Sekrety organizacji. Barwy codzienności
  Renata Tomaszewska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 436 s.

Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Tytułowe, wybrane «sekrety» organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Organizacje przedstawia się jako środowisko pracy człowieka, w którym odbywa się jego działalność zawodowa i które funkcjonuje w relacji z szerszym otoczeniem, a także nie pozostaje bez wpływu na życie pozazawodowe jednostek. Z punktu widzenia pedagogiki szczególnie istotny jest ich społeczny, w tym edukacyjny wymiar. Organizacje opierają się bowiem na zbiorowym wysiłku ludzkim i osiągają cele i wartości wynikające z ich powszechnie uświadamianej, społecznie akceptowanej hierarchii.

 • Myślenie krytyczne i indoktrynacja
  Harvey Siegel
  tłumaczenie: Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak,
  redakcja naukowa: Piotr Kostyło i Dominik Traczykowski
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 335 s.

Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu.

 • Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne
  red. Piotr Kostyło
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 388 s.

Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne

Prezentowana tu książka Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Gdyni w dniach 19–21 maja 2019 r. Konferencja pod hasłem Szkoła równych szans zgromadziła dziewiętnastu prelegentów, specjalistów w dziedzinie wyrównywania szans edukacyjnych, prowadzących badania w różnych dyscyplinach i zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia. Tym, co łączyło wszystkie wystąpienia, a także co spaja zebrane tu teksty, jest przekonanie, że nierówności edukacyjne są stanem niepożądanym i szkodliwym, hamującym rozwój potencjału jednostek i możliwości harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa.

 • W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków
  Teresa Sołtysiak
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 204 s.

W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków

Niektóre zjawiska występujące w otoczeniu ludzi zanikły, niejako nie wytrzymały dokonujących się zmian w środowisku społecznym. Inne natomiast w większym bądź mniejszym zakresie przetrwały i nadal funkcjonują wśród ludzi. Nierzadko zaadaptowane zostały przez ludzi do współcześnie panujących warunków. Do takich zjawisk – można dodać ponadczasowych – należą wróżby. Książka ta pokazuje wyraźnie, że człowiek wrzucony i zanurzony w problemy współczesnego świata jest ciągle w fazie przewartościowywania zachowań, poglądów i postaw. Postawiony jednak wobec możliwości wyboru z wielu proponowanych mu dróg, propozycji i wzorców, które ze względu na swoja różnorodność nie zapewniają poczucia ewentualnej pewności i stabilności, zwraca się często ku nim, bo wydają się źródłem pewnym, jednorodnym i jednoznacznym.

 • B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci
  Joanna Jatkowska
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - 248 s.

B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci

W dzisiejszych czasach internet pozwala nam nie tylko na rozrywkę, ale także na realizowanie różnych przedsięwzięć, takich jak nauka na odległość czy konsultacje lekarskie. Joanna Jatkowska, autorka publikacji „B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci”, analizuje rozwój językowy współczesnego dziecka w kontekście pojawienia się nowych mediów – komputerów, laptopów, tabletów, netbooków, telefonów komórkowych i smartfonów. Postęp technologiczny umożliwił opracowanie nowatorskich metod edukacyjnych dotyczących również obszaru logopedii – e-learningu i b-learningu. Jak udowadnia autorka, wyrastają one wprost z tradycji nauczania na odległość.

Czym jest jednak b-learning? Pojęcie to pochodzi z języka angielskiego (blended learning) i oznacza nauczanie mieszane, zmiksowane, hybrydowe lub komplementarne, będące połączeniem edukacji za pośrednictwem nowych technologii oraz osobistego kontaktu z logopedą. Autorka przedstawia w książce wyniki własnych badań dotyczących wykorzystania internetowej platformy edukacyjnej.

Książka zainteresuje nie tylko dla logopedów i terapeutów, ale także każdego, kto zajmuje się nauczeniem przez internet. To doskonały materiał dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda przyszłość edukacji.

Książka „B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci” ukazała się nakładem wydawnictwa Harmonia Universalis wchodzącej w skład Grupy Wydawniczej Harmonia.

 • Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wybrane zagadnienia
  Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz
  Rok: 2019
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 136 s.

W książce zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera teoretyczne uwarunkowania niepełnosprawności, jak również praktyczne sposoby jej diagnozy i przykłady działań wspomagających. Przedstawione przykłady możliwych działań rehabilitacyjnych, w których uczestniczą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, są ukierunkowane przede wszystkim na zredukowanie zdiagnozowanych już problemów oraz wsparcie całych rodzin w podejmowaniu aktywności społecznej w ich naturalnym środowisku. Szansą na powodzenie tych zabiegów jest równe zaangażowanie w proces rehabilitacyjny wszystkich jego podmiotów.