Wydział Pedagogiki
Dni Instytutu Pedagogiki 2013

Dni Instytutu Pedagogiki 2013

DNI INSTYTUTU PEDAGOGIKI – REMINISCENCJE

21-22 maja 2013 roku pracownicy i studenci Instytutu Pedagogiki świętowali Dni Instytutu Pedagogiki. Organizatorem spotkania była Dyrekcja Instytutu Pedagogiki: dr hab. Ewa Filipiak, prof. nadzw., dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. oraz dr Helena Ostrowicka. 

Uroczystość rozpoczęła I Sesja Naukowa Magistrantów pod patronatem Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia dra hab. Romana Lepperta, prof. nadzw.. Najważniejszym efektem Sesji było wyłonienie w drodze konkursu najlepszych prac magisterskich Instytutu Pedagogiki w bieżącym roku akademickim.

Oto laureatki konkursu na najlepszą pracę magisterską Instytutu Pedagogiki:

 • I miejsce: Aleksandra Rzyska: Typy racjonalności w pedagogicznym dyskursie o młodzieży (promotor: dr Helena Ostrowicka);
 • II miejsce ex aequo:
  Milena Helak: Relacje między macierzyństwem a karierą zawodową kobiet w opinii studentek (promotor: dr hab. Ewa Kubiak - Szymborska, prof. nadzw.),
  Natalia Kierzkowska: Skuteczność autorskiego programu wspomagania rozwoju indywidualnych zasobów dzieci z trudnościami w uczeniu się (promotor: dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw.)

Sesję Magistrantów zainaugurował gościnny wykład prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego nt. Oświata publiczna w III RP jako czynnik destrukcji demokracji. Wykład Profesora stał się impulsem do ożywionej dyskusji panelowej skoncentrowanej wokół następujących dylematów:

 • Wartości demokracji a wartość demokracji.
 • Wychowanie w demokracji a wychowanie do demokracji.
 • Podmiotowość a uspołecznienie.
 • Szkoła - rodzina - ulica jako przestrzeń publiczna.
 • Patologie w instytucjonalnej oświacie i zarządzaniu nią.
 • Kształcenie nauczycieli dla potrzeb władzy a edukacja przeciwko władztwu oświatowemu.
 • Historia nauczycielką demokracji szkolnej a apolityczność szkolnictwa.          

Pierwszy dzień obchodów Dni Instytutu zakończony został Kawiarnią pedagogiczną, podczas której uczestnicy spotkania, przy kawie i smacznej przekąsce, mogli podziwiać występy taneczne i wokalne pracowników oraz studentów Instytutu.

Zdjęcie pracowników Instytutu Pedagogiki w auli wykładowej

W ramach drugiego dnia pracownicy i studenci świętowali jubileusz 35-lecia istnienia Instytutu Pedagogiki. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy Instytutu w latach 1978-2013: prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. dr hab. Urszula Ostrowska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytutów UKW oraz liczne grono osób, które swoim zaangażowaniem i pracą wniosły wkład w rozwój Instytutu. Dyskusję skoncentrowaną wokół tematu Dokąd zmierzasz bydgoska pedagogiko? zainaugurował wykład dra hab. Mariusza Cichosza, prof. nadzw. pt. Z historii Instytutu. Dyrektorzy podzielili się swoimi refleksjami o zamierzeniach i dokonaniach, a także o niespełnionych marzeniach związanych z kierowaniem Instytutem. Głosami wpisującymi się w namysł nad współczesną kondycją Instytutu Pedagogiki były prezentacje osiągnięć i aktualnych kierunków badań, dziś istniejących w ramach Instytutu, katedr i zakładów naukowych. Momentem kulminacyjnym spotkania stało się uhonorowanie Dyrektorów Instytutu Pedagogiki minionych kadencji pamiątkowymi statuetkami i medalami Casimirus Magnus.

Ponadto, przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UKW wręczył statuetki Od studenta do Profesora Profesorom Instytutu: Mariuszowi Cichoszowi, Ryszardzie Cierzniewskiej, Ewie Filipiak, Ryszardowi Gerlachowi, Ewie Kubiak-Szymborskiej, Romanowi Leppertowi, Teresie Sołtysiak.

Równolegle do spotkań plenarnych zorganizowano warsztaty i wykłady promujące kierunki i specjalności kształcenia oferowane przez Instytut: pedagogikę, pedagogię wczesnoszkolną i pracę socjalną. Szczególnym zainteresowaniem wśród gości i studentów cieszyła się bogata oferta zajęć zrealizowanych pod hasłem Dnia Pedagoga Wczesnoszkolnego.

Opracowanie: dr Helena Ostrowicka