Wydział Pedagogiki

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzicielstwo i rodzina. (re)konstrukcje życia codziennego” za nami Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzicielstwo i rodzina. (re)konstrukcje życia codziennego” za nami

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzicielstwo i rodzina. (re)konstrukcje życia codziennego” za nami

Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną w Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rodzicielstwo i Rodzina. (Re)konstrukcje życia codziennego”. Konferencja naukowa odbyła się w dn. 21.09.2020 roku i objęta została honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dra hab. Jacka Woźnego oraz Dziekana Wydziału Pedagogiki prof. dra hab. Ryszarda Gerlacha. Patronat medialny konferencji sprawowały: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Czasopisma Wydziału Pedagogiki „Przegląd Pedagogiczny” i „Szkoła - Zawód - Praca”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 27 ośrodków akademickich rodziny, w tym: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz rodzimego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedstawiciele świata naukowego to reprezentujący różne dyscypliny naukowe badacze, którzy podejmują w swoich analizach złożoną problematykę rodzicielstwa i rodziny. W konferencji udział wzięli także praktycy, którzy swoją pracę zawodową koncentrują wokół praktycznych rozwiązań związanych z obszarami problematyki konferencji.  

Uroczyste otwarcie konferencji zostało zaingurowane przez przedstawicieli władz UKW: prof. dra hab. Jarosława Burczyka, Prorektora ds. Nauki, prof. dra hab. Ryszarda Gerlacha, Dziekana Wydziału Pedagogiki UKW oraz dr hab. Pawła Trzosa, prof. uczelni, Prodziekana Wydziału Pedagogiki, a zarazem kierownika Katedry Badań nad Edukacją Estetyczną.

Obradom plenarnym przewodniczyły prof. dr hab. Urszula Ostrowska oraz dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. UKW. Konferencję otworzyły wykłady inaugurujące wygłoszone przez prof. dr hab. Urszulę Ostrowską (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), dr hab. Marię Zielińską, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) oraz dra hab. Krzysztofa Ratajczaka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

W ramach konferencji odbyły się obrady tematyczne skoncentrowane wokół czterech sesji problemowych:

  1. Rodzicielstwo i rodzina w ujęciu historyczno-prawnym, prow.: prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (UG), dr hab. Monika Nawrot-Borowska (UKW)
  2. Empiryczny wymiar postrzegania rodzicielstwa i rodziny: dr hab. Halina Guzy-Steinke, prof. uczelni (UKW), dr Ewa Krause (UKW)
  3. Rodzicielstwo i rodzina w kontekście trudności i zagrożeń współczesności: dr n. med. Wojciech Kosmowski (CM UMK), dr Monika Lewicka (UKW)
  4. Rodzicielstwo i rodzina w perspektywie estetyki życia codziennego, prow.: dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP (UAP w Poznaniu), dr hab. Paweł Trzos, prof. Uczelni (UKW).

W dyskusjach przebijał się motyw potrzeby badań nad zmieniającą się rzeczywistością, w jakiej osadzona jest rodzina i wyzwań, przed jakimi staje współczesne rodzicielstwo. Szerokie ujęcie analizy podjętej problematyki (w tym filozoficzne, historyczno-porównawcze, socjokulturowe) jest koniecznym zapleczem dla edukacyjnych badań nad współczesnym rodzicielstwem i rodziną z uwzględnieniem oczekiwanej w analizie tej interdyscyplinarności.

Konferencja stała się okazją do prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji rozwiązań naukowo-praktycznych w ramach szeroko prowadzonej myśli pedagogicznej.