Wydział Pedagogiki

Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania problemowe za nami

Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania problemowe za nami

Z okazji 10-lecia Programu wczesnej interwencji FreD goes net w dniach 12 i 13 grudnia 2019 roku na terenie BG UKW odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania problemowe”. Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy i Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW. Patronat merytoryczny nad Konferencją objął Pan Piotr Jabłoński - Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja była zwieńczeniem 10 lat pracy zespołu PTZN z Bydgoszczy, którym kieruje Pan Robert Rejniak, nad upowszechnianiem w całej Polsce programu profilaktycznego FreD goes net adresowanego do młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne związane z używaniem substancji psychoaktywnych. 

To właśnie w Bydgoszczy 10 lat temu na zaproszenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, właściciela praw autorskich do programu, Pan Robert Rejniak realizował go po raz pierwszy w Polsce Po roku pilotażu rozpoczęto jego implementację w całym kraju. Następnie program został rozpowszechniony w całym województwie kujawsko-pomorskim – jest realizowany w Toruniu, Brodnicy, Świeciu, Nowem, Tucholi, Inowrocławiu, Mogilnie, Żninie i innych miastach.

W roku 2010 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii zostało wyróżnione nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za ten innowacyjny program w konkursie „Rodzynki z pozarządówki.” Obecnie program FreD jest realizowany w całej Polsce w ponad 100 miastach przez ponad 250 certyfikowanych realizatorów.

Niekwestionowanym liderem programu w Polsce jest Pan Robert Rejniak doktorant na Wydziale Pedagogiki UKW, przygotowujący rozprawę doktorską, której częścią jest badanie skuteczności programu Fred goes net w wielu miejscach w całym kraju.  

Dziesięciolecie obecności programu w Polsce stało się świetną okazją do zaproszenia do Bydgoszczy doświadczonych specjalistów z kraju i zagranicy do podzielenia się swoją wiedzą z obszaru pomocy adolescentom i ich rodzinom oraz stosowania Dialogu Motywującego, będącego jedną z teoretycznych  podstaw programu.

Na konferencję przybyło niemal 200 osób. Byli to policjanci, strażnicy miejscy, pedagodzy i psychologowie szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi i sędziowie, lekarze - przedstawiciele instytucji kierujących do programu wczesnej interwencji FreD młodych ludzi, którzy z powodu używania narkotyków lub alkoholu wchodzą w konflikt z normami prawnymi i społecznymi lub trafiają do szpitala.Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów uzależnień z całego województwa oraz około 70-ciu certyfikowanych realizatorów programu FreD z całej Polski, którzy brali też udział w warsztatach rozwijających umiejętności stosowania metody Dialogu Motywującego oraz pomagania młodzieży i ich rodzinom.

Konferencję zainaugurowały wystąpienia Pani Anny Radomskiej z Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wystąpienia Konferencyjne wygłosili:

 • prof. dr Ralf Demmel, Niemcy – „Dialog Motywujący z młodymi klientami. Co działa i dlaczego ?”.
  Psycholog kliniczny, wykładowca z Uniwersytetu w Münster w Westfalii (gdzie narodził się program FreD) współautor koncepcji merytorycznej programu, praktyk DM, który jednocześnie był pierwszym trenerem DM szkolącym realizatorów programu w latach 2007-2008, jest od wielu lat trenerem i członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers, był organizatorem Międzynarodowego Forum MINT w Berlinie. Jest bliskim współpracownikiem twórców podejścia prof W.Millera i S.Rollnicka. Opublikował ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w recenzowanych monografiach. W 2004 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym psychologii klinicznej i psychoterapii (University of Münster). Obecnie jest dyrektorem ds. leczenia (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel), nadzorującym wdrażanie programów leczenia opartych na dowodach.
 • dr Robert O’Driscoll, Irlandia -  „Wykorzystanie Dialogu Motywującego w czasie krótkich interwencji w przypadku nadużywania alkoholu i innych substancji - doświadczenia irlandzkie”.
  Wykładowca University College Cork, National University of Ireland Maynooth, Institute of Technology Tralee, University College Dublin. Pracuje w Health Service Executive, Cork Kerry Community Healthcare, jest praktykiem DM, trenerem i członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers, prowadzi terapię uzależnień dzieci i młodzieży w Arbor House, St. Finbarr's Hospital, Douglas Road Cork.
 • dr Konrad Ambroziak -„Wykorzystanie DM w terapii nastolatków z depresją”.
  Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk), prezes fundacji Psycho-Edukacja, psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, przewodniczący rady trenerów DM Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, pracuje z dziećmi i młodzieżą po traumie oraz dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi, przejawiającymi zaburzenia zachowania, osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości, jest współautorem książek „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?” , "Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży" oraz licznych artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz artykułów dotyczących zagadnień etycznych w pracy z ludźmi.
 • dr Anna Siudem –„Praca z rodzicami nastolatków używających substancji – jak zrozumieć i pomóc”.
  Psycholog rodzinny i społeczny, psychoterapeuta, ma olbrzymie doświadczenie w zakresie psychologii rodziny i psychologii społecznej. Jest związana z Towarzystwem Nowa Kuźnia w Lublinie, wykładowca akademicki – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i inne uczelnie. Autorka ponad sześćdziesięciu publikacji, głównie w zakresie psychologii rodziny, psychologii wychowawczej, psychologii uzależnień, psychologii zdrowia i psychologii społecznej. Pracuje w Towarzystwie Nowa Kuźnia, jako kierownik punktu informacyjno–konsultacyjnego. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię indywidualną i terapię rodzin.

 • dr Igor Zubrytsky, Ukraina - „Stan i perspektywy profilaktyki uzależnień adresowanej do młodzieży na Ukrainie”. Prawnik, pedagog, starszy wykładowca Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu, pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Edukacji Korekcyjnej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii ukraińskiej profilaktyki, oraz popularyzacji profilaktyki opartej na naukowych podstawach (EBP) adresowanej do dzieci i młodzieży w Ukrainie.
 • mgr Robert Rejniak - „10 lat programu FreD goes net w Polsce – doświadczenia, ewaluacja i wyzwania”.
  Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Ekspert Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Trener i instruktor programu wczesnej interwencji Fred goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży.
 • dr Marcin Szulc -„Ogólna instrukcja obsługi małolata, czyli jak zrozumieć i prowadzić nastolatka" (o młodzieży z perspektywy naukowej).
  Psycholog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania i profilaktykę uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy rozwojowe okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. 
 • dr hab. Krzysztof Ostaszewski – „Programy rekomendowane, standardy jakości - perspektywy i wyzwania”.
  Pracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Badacz i profilaktyk. Zajmuje się problematyką resilience, zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan (USA). Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redaktor naukowy miesięcznika Remedium.
 • dr hab. Krzysztof Ostaszewski – „Programy rekomendowane, standardy jakości - perspektywy i wyzwania”.
  Pracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Badacz i profilaktyk. Zajmuje się problematyką resilience, zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan (USA). Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redaktor naukowy miesięcznika Remedium.

Realizatorzy programu uczestniczyli w następujących warsztatach:

 • „Dialog Motywujący z młodymi klientami. Co działa i dlaczego ?” – prowadzący prof. dr Ralf Demmel
 • „Wykorzystanie Dialogu Motywującego w czasie krótkich interwencji w przypadku nadużywania alkoholu i innych substancji- doświadczenia irlandzkie.”  - prowadzący dr Robert O’Driscoll
 • „Praca z rodzicami nastolatków używających substancji – jak zrozumieć i pomóc” – prowadząca dr Anna Siudem
 • „Wykorzystanie DM w terapii nastolatków z depresją” - prowadzący dr Konrad Ambroziak

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr Ralf Demmel – Uniwersytet w Münster - przewodniczący
 • prof. dr hab. Maria Deptuła – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Krzysztof Ostaszewski – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Komitet Organizacyjny: 

 • mgr Robert Rejniak – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Przewodniczący
 • dr Wioletta Junik - Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW
 • dr Jolanta Jarczyńska - Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKWdr Agnieszka Latoś - Wydział Pedagogiki UKW
 • mgr Szymon Borsih - Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW

Dziękujemy wolontariuszom - studentom Wydziału Pedagogiki UKW oraz uczniom szkół średnich, za pomoc w organizacji konferencji.

Konferencja w mediach: www.radiopik.pl

Więcej zdjęć w galerii.