Granty

Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko - pomorskim

18 października 2016

Dnia 14 lipca 2016 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił wyniki konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Na pierwszym miejscu listy rankingowej dla województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się wniosek Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w Województwie Kujawsko - Pomorskim (POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16). Uzyskał on 87,5 pkt. oraz finansowanie w wysokości 380 312,50 zł.

czytaj całość…

Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW

18 października 2016

21 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyło ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

czytaj całość…

Projekt: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży

27 października 2014

W Instytucie Pedagogiki realizowany jest obecnie projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia (Umowa nr 81/H/E/2014; konkurs ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Kierownikiem projektu jest dr Jolanta Jarczyńska, a jego tytuł brzmi: Wydanie książki pod redakcją naukową dotyczącej uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych młodzieży. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.07.2014 r. i będzie trwała do 31.12.2014 r.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz