Porozumienia na rzecz poprawy jakości edukacji

  • 26 listopada 2014
Podpisanie porozumień
Podpisanie porozumień

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki od wielu lat współpracuje z ośrodkami kształcenia nauczycieli w kraju i regionie na rzecz poprawy jakości edukacji. W listopadzie 2014 r. podpisano 2 ważne porozumienia, formalizujące i zacieśniające współpracę między uczelnią a Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Miastem Bydgoszcz - Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli.

Celem pierwszego porozumienia jest wykorzystanie potencjału i dorobku naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz potencjału i zasobów edukacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Koordynatorami z obu instytucji odpowiedzialnych za realizację porozumienia są: prof. Ewa Filipak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKW i mgr Barbara Daroń – zastępca dyrektora KPCEN.

Strony zacieśnią współpracę w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych dotyczących edukacji w cyklu życia oraz kształcenia nauczycieli, zarządzania oświatą, doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowe czy wspomagania procesów kształcenia nauczycieli z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dydaktyki cyfrowej i aparatury badawczej. Współpraca będzie dotyczyć wymiany informacji o pracach i badaniach, organizowania wspólnych seminariów, konferencji czy warsztatów. Obie jednostki będą wspólnie aplikować o projekty w ramach programów unijnych i krajowych, organizować praktyki studenckie i wyjazdy studyjne związane z poprawą jakości edukacji.

W celu realizacji porozumienia, każdego roku podczas spotkań omawiane będą kwestie związane z planowaniem strategicznym, a co pół roku analizowane będą poszczególne działania.

Druga umowa dotyczy współpracy w sprawie badań naukowych realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020. Umowa została podpisana przez UKW i Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, jej realizacja ma służyć podniesieniu jakości edukacji w Bydgoszczy. Koordynatorem projektu ze strony uczelni jest dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. nadzw., kierująca również jednym z czterech zespołów zajmującym się analizą gimnazjów. Pozostałe trzy zespoły zajmują się problemami wychowawczymi na poszczególnych etapach edukacji, kierowany przez: dr Wiolettę Junik (badania obejmujące szkoły podstawowe), dr hab. Barbarę Ciżkowicz, prof. nadzw. (eksploracja szkół ponadgimnazjalnych) i dr Monikę Gołembowską (diagnoza zachowań ryzykownych). Zespoły badawcze UKW w swoich działaniach będą wspierane przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, jego dyrektora Piotra Straszewskiego oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

W ramach umowy zostaną przeprowadzone badania diagnozujące problemy wychowawcze w szkołach na terenie Miasta Bydgoszczy, rozszerzone o kontekstualne kwestie składające się na kulturę szkoły. Wśród problemów, które będą identyfikowane w toku warto kilka przywołać: diagnoza bezradności szkolnej dzieci i młodzieży; diagnoza potencjału kadry pedagogicznej sprzyjającego budowie wspólnoty zaufania społecznego, jako fundamentu kreowania postaw obywatelskich; diagnoza potencjału szkół dla tworzenia przestrzeni dla edukacji przez całe życie, czy też diagnoza poziomu samorządności uczniowskiej oraz udziału rodziców w pracy szkół. Celem tych wszystkich badań będzie analiza wyników pod kątem identyfikacji potrzeb badanych placówek, oraz uczących się w nich uczniów. Należy zaznaczyć, że prace badawcze pracowników naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW zostały podjęte w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności wyartykułowane w Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy na lata 2013-20.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz